Integritetspolicy

Integritetspolicy
PERSONUPPGIFTSPOLICY
1. ALLMÄNT
1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur U.S. Polo Assn. ("oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via U.S. Polo Assn:s hemsida ("Hemsidan").

1.3 U.S. Polo Assn. är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kommunikation med U.S. Polo Assn. kan ske via kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.


2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
2.1 När du besöker hemsidan samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av hemsidan, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook, Instagram och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna ta tillvara våra intressen i att förbättra hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art 6, stycke 1, punkt f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan, samlar vi in de uppgifter som du själv lämnar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köpt och eventuellt returnerat, leveransönskemål, samt information om den IP-adress varifrån beställningen har gjorts.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vår överenskommelse med dig, inklusive att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera. Information om dina köp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att värna om vårt intresse av att kunna förhindra bedrägeri.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art 6, stycke 1, punkterna b, c och f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.

2.3.1 Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art 6, stycke 1, punkt a.

2.4 Om du väljer att skapa ett konto blir du ombedd att ange t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vi sammanställer dessa uppgifter med andra uppgifter vi har om dig, inklusive information om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.4.1 Syftet är att kunna administrera ditt konto.

2.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning art 6, stycke 1, punkterna b och f. Du kommer vid registreringen att bli ombedd att ge separat samtycke till elektronisk marknadsföring.


3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordern

ummer och specifika leveransönskemål kan överlämnas till: vår transportpartner, vår revisor, advokat, myndigheter samt sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) för marknadsföringsändamål.

3.2 Information kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar informationen på vårt uppdrag. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av hemsidan, utsändning av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vår verksamhet och produkter. Dessa företag är databehandlare och under våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda informationen för andra ändamål än att fullgöra avtalet med oss och är bundna av sekretess om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandleravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag.


DINA RÄTTIGHETER
I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi, som personuppgiftsansvarig, informera dig om dina rättigheter.

Rätten till insyn
Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som eventuellt kan finnas, samt information om varifrån uppgifterna har samlats in.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till info@uspoloassn.dk. Du kan bli ombedd att verifiera din identitet.

Rätten till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du att skriftligen kontakta oss så att uppgifterna kan korrigeras.
Information som vi har samlat in i samband med din registrering till vår kundklubb kan du själv korrigera genom att logga in på din användarprofil.

Rätten till radering
I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke, och vi inte har någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsanspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

Rätten till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till invändning
Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, med avseende på direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.
Du har även när som helst rätt, av skäl som rör din personliga situation, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grund av våra legit

ima intressen enligt punkt 2.1 och 2.3.

Rätten att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke du har gett oss för en given behandling av personuppgifter, inklusive för den profilering som utförs av dig som medlem i kundklubben. Om du önskar återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på info@uspoloassn.dk.

Rätten att klaga
Du har när som helst rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat inges via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifter insamlade om din användning av Hemsidan enligt punkt 2.1 raderas senast när du inte har använt Hemsidan på 1 år.
Uppgifter insamlade i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas senast 2 år efter att ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka eller vår utsändning av nyhetsbrev upphör.
Uppgifter insamlade i samband med köp du har genomfört på hemsidan enligt punkt 2.2, kommer som princip att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår i vilket du har genomfört ditt köp. Uppgifter kan dock sparas längre tid om vi har ett legitimt behov för längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till utgången av ett bokföringsår för att uppfylla bokföringslagens krav.
Uppgifter som vi har samlat in i samband med skapande av ett konto på vår hemsida enligt punkt 2.4, kommer vi automatiskt att radera om du inte har loggat in på ditt konto på 3 år.

SÄKERHET
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.
Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

KONTAKTUPPGIFTER
U.S. Polo Assn. är personuppgiftsansvarig för de persondata som samlas in via Hemsidan.
Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar att utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta:


U.S. Polo Assn.
Dynamovej 11C
DK-2860 Søborg
Telefonnummer: +45 31 17 89 77
E-post: info@uspoloassn.se


ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.
DOKUMENTINFORMATION

Personuppgiftspolicyn uppdaterades den 02 april 2024.